កុំវាយតម្លៃមនុស្សតាមសម្ភារៈ!

មានមនុស្សមិនតិចទេដែលវាយតម្លៃមនុស្សតាមរយៈសម្ភារៈនិយមដែលសម័យនេះកំពុងតែកើតឡើងជាហូរហែរ។ ការវាយតម្លៃតាមសំបកក្រៅបែបនេះវានឹងបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សសម្ភារៈនិយម កុំវាយតម្លៃមនុស្សតាមសម្ភារៈ។ តួយ៉ាងមានមនុស្សមិនតិចទេដែលឃើញមនុស្សម្នាក់ជិះកង់ តែពួកគាត់សម្គាល់ថាកង់ជារបស់ថោក ឃើញគេជិះកង់ថា គេក្រគ្មានលុយ តែដល់ពេលដឹងតម្លៃកង់ដាច់ផ្ងារដោយសារតម្លៃស្មើឡានមួយគ្រឿង។

មានមនុស្សមិនតិចទេដែលវាយតម្លៃមនុស្សតាមរយៈសម្ភារៈនិយមដែលសម័យនេះកំពុងតែកើតឡើងជាហូរហែរ។ ការវាយតម្លៃតាមសំបកក្រៅបែបនេះវានឹងបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សសម្ភារៈនិយម កុំវាយតម្លៃមនុស្សតាមសម្ភារៈ។ តួយ៉ាងមានមនុស្សមិនតិចទេដែលឃើញមនុស្សម្នាក់ជិះកង់ តែពួកគាត់សម្គាល់ថាកង់ជារបស់ថោក ឃើញគេជិះកង់ថា គេក្រគ្មានលុយ តែដល់ពេលដឹងតម្លៃកង់ដាច់ផ្ងារដោយសារតម្លៃស្មើឡានមួយគ្រឿង។